OCR නොමිලේ

Ocr නොමිලේ

ඔන්ලයින් පින්තූර සහ PDF වලින් පෙළ උපුටා ගන්න

අපි ඔබේ ගොනු හසුරුවන ආකාරය

ඔබ තෝරන ගොනු OCR සිදු කිරීම සඳහා අපගේ සේවාදායකයන් වෙත අන්තර්ජාලය හරහා යවනු ලැබේ.

අපගේ සේවාදායකයන් වෙත යවන ලද ගොනු පරිවර්තනය සම්පූර්ණ වූ හෝ අසාර්ථක වූ පසු වහාම මකා දමනු ලැබේ.

HTTPS සංකේතනය ඔබගේ ගොනු යැවීමේදී සහ එම ගොනු වලින් උපුටා ගත් පෙළ බාගත කිරීමේදී භාවිතා වේ.